2016 01 08 | Galerien m beck | NG 4 | CN | Januar Ausstellungen | Opening Reception

2015 10 17 | Eröffnung Museum Sammlung Zimmer

2015 08 28 | galerie m beck | ng 4 | Rita Walle | MIA Sabine Groll | Denise Altenkirch | Eva Maria Kohl | Eröffnung

2015 02 07 | galerie m beck | Europa Konkret | Opening Reception

Fotos Rosa M Hesseling.

2015 02 07 | galerie m beck | Europa Konkret | Opening Reception

Fotos Dominique Chapuis.

2015 02 07 | galerie m beck | Europa Konkret | Opening Reception