2016 01 08 | Galerien m beck | NG 4 | CN | Januar Ausstellungen | Opening Reception

2015 02 07 | galerie m beck | Europa Konkret | Opening Reception

Fotos Rosa M Hesseling.

2015 02 07 | galerie m beck | Europa Konkret | Opening Reception

Fotos Dominique Chapuis.

2015 02 07 | galerie m beck | Europa Konkret | Opening Reception

2013 08 31 | galerie m beck | Nikolaus Hipp | Wonkun Jun | Opening Reception

2013 08 31 | galerie m beck | Nikolaus Hipp | Wonkun Jun | Opening Reception

Fotos von Ernst Schmidt.